Home Mục Tử Danh sách các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

Danh sách các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

by Phạm Anh Quang
0 comment

Dưới đây là danh sách các Thánh Tử Đạo Việt Nam sắp xếp theo các ngày lễ trong năm.

Tháng 1

 • Ngày 13:

Đaminh Phạm Viết Khảm
Giuse Phạm Trọng Tả
Luca Phạm Trọng Thìn

 • Ngày 22:

Matthêu Alonzo-Leciniana Ðậu
Francis Gil Fedrich Tế

 • Ngày 30: Tôma Khuông

Tháng 2

 • Ngày 2: Jean Theophanô Vénard Ven
 • Ngày 13: Phaolô Lê Văn Lộc

Tháng 3

 • Ngày 11: Đaminh Cẩm

Tháng 4

 • Ngày 02: Đaminh Vũ Ðình Tước
 • Ngày 06: Phaolô Lê Bảo Tịnh
 • Ngày 07: Phêrô Nguyễn Văn Lựu
 • Ngày 27: Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng
 • Ngày 28:

Phaolô Phạm Khắc Khoan
Phêrô Nguyễn Văn Hiếu
GioanBt Ðinh Văn Thành

 • Ngày 30: Giuse Tuân

Tháng 5

 • Ngày 01:

Augustinô Schoeffler Ðông
John-Louis Bonnard Hương

 • Ngày 02: Giuse Nguyễn Văn Lựu
 • Ngày 09: Giuse Hiển
 • Ngày 11: Matthêu Lê Văn Gẫm
 • Ngày 22:

Micae Hồ Ðình Hy
Lawrence Ngôn

 • Ngày 25: Phêrô Ðoàn Văn Vân
 • Ngày 26:

Gioan Ðoàn Trinh Hoan

Matthêu Nguyễn Văn Phượng

 • Ngày 28: Phaolô Hạnh

Tháng 6

 • Ngày 01: Giuse Túc
 • Ngày 02: Đaminh Ninh
 • Ngày 03: Phaolô Vũ Văn Ðổng
 • Ngày 05:

Luca Vũ Bá Loan
Đaminh Huyên
Đaminh Toại

 • Ngày 06:

Vinhsơn Dương
Phêrô Đinh Văn Dũng
Phêrô Đinh Văn Thuần

 • Ngày 07: Giuse Trần Văn Tuấn
 • Ngày 12:

Augustinô Phan Viết Huy
Nicola Bùi Ðức Thể

 • Ngày 16:

Đaminh Mạo
Đaminh Nguyên
Đaminh Nhi
Vinhsơn Tường
Anrê Tường

 • Ngày 17: Giuse Ða
 • Ngày 26:

Phanxicô Đỗ Văn Chiểu
Dominic Henares Minh

 • Ngày 27: Tôma Toán
 • Ngày 30: Vinhsơn Đỗ Yến

Tháng 7

 • Ngày 03: Philipphê Phan Văn Minh
 • Ngày 04: Giuse Nguyễn Ðình Uyển
 • Ngày 10:

Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh
Phêrô Nguyễn Khắc Tự

 • Ngày 12:

Ignatius Delgado Y
Phêrô Khanh
Anê Lê Thị Thành

 • Ngày 15:

Phêrô Nguyễn Bá Tuần
Anrê Nguyễn Kim Thông (Thuông)

 • Ngày 18: Đaminh Ðinh Ðạt
 • Ngày 20: Giuse Maria Diaz Sanjurjo An
 • Ngày 24: Joseph Fernandez Hiền
 • Ngày 28: Melchor Garcia Sampedro Xuyên
 • Ngày 31:

Emmanuel Lê Văn Phụng
Phêrô Ðoàn Công Quý

Tháng 8

 • Ngày 01:

Bênađô Vũ Văn Duệ
Đaminh Nguyễn Văn Hạnh

 • Ngày 12:

Giacôbê Đỗ Mai Năm
Antôn Nguyễn Ðích
Micae Nguyễn Huy Mỹ

 • Ngày 21: Giuse Đặng Ðình Viên

Tháng 9

 • Ngày 05:

Phêrô Nguyễn Văn Tự
Giuse Hoàng Lương Cảnh

 • Ngày 17: Emmanuel Nguyễn Văn Triệu
 • Ngày 18: Đaminh (Ðoài) Trạch
 • Ngày 20: John Charles Cornay Tân
 • Ngày 21:

Francis Jaccard Phan
Tôma Trần Văn Thiện

Tháng 10

 • Ngày 06: Phanxicô Trần Văn Trung
 • Ngày 11: Phêrô Lê Tùy
 • Ngày 17: Francois-Isidore Gagelin Kính
 • Ngày 23: Phaolô Tống Viết Bường
 • Ngày 24: Giuse Lê Ðăng Thị
 • Ngày 28: Gioan Ðạt

Tháng 11

 • Ngày 01:

Peter Almato Bình
Jerome Hermosilla Liêm
Valentine Berriochoa Vinh

 • Ngày 03: Peter Francis Néron Bắc
 • Ngày 05: Đaminh Hà Trọng Mậu
 • Ngày 07:

Jacinto Castaneda Gia
Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm

 • Ngày 08:

Phaolô Nguyễn Ngân
Giuse Nguyễn Ðình Nghi
Martinô Tạ Đức Thịnh
Martinô Thọ
Gioan Baotixita Cỏn

 • Ngày 14: Stephen Cuénot Thể
 • Ngày 20: Phanxicô Xavie Cần
 • Ngày 24:

Peter Dumoulin-Borie Cao
Vinhsơn Nguyễn Thế Ðiểm
Phêrô Vũ Ðăng Khoa

 • Ngày 26:

Đaminh Nguyễn Văn Xuyên
Tôma Ðinh Viết Dụ

 • Ngày 28: Anrê Trần Văn Trông
 • Ngày 30: Joseph Marchand Du

Tháng 12

 • Ngày 06: Giuse Nguyễn Duy Khang
 • Ngày 12: Simon Phan Đức Hòa
 • Ngày 18:

Phêrô Trương Văn Ðường
Phaolô Nguyễn Văn Mỹ
Phêrô Vũ Văn Truật

 • Ngày 19:

Tôma Nguyễn Văn Ðệ

Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu

Augustinô Nguyễn Văn Mới

Đaminh Bùi Văn Úy

Stêphanô Nguyễn Văn Vinh

 • Ngày 21:

Anrê Trần Anh Dũng Lạc

Phêrô Trương Văn Thi

Theo: Hội đồng Giám mục Việt Nam

Có thể bạn sẽ thích:

You may also like

Leave a Comment