Home Mục Tử Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục Việt Nam từ năm 1933 cho đến nay

Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục Việt Nam từ năm 1933 cho đến nay

by Phạm Anh Quang
0 comment

Trong bài viết này NhaTho.Org xin gửi tới quý vị và các bạn danh sách về các đức Hồng Y, Tổng Giám Mục & Giám Mục của Việt Nam tính từ năm 1933 cho đến nay. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự thời gian được tấn phong Giám Mục.

 1. (11/06/1933) Ðức giám mục Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng
 2. (29/06/1935) Ðức giám mục Giuse Ða Minh Hồ Ngọc Cẩn
 3. (04/05/1938) Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục
 4. (03/12/1940) Ðức giám mục Gioan Maria Phan Ðình Phùng
 5. (29/10/1945) Ðức giám mục Tađêô Lê Hữu Từ
 6. (04/08/1950) Ðức giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi
 7. (15/08/1950) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê
 8. (03/09/1950) Ðức giám mục Ða Minh Hoàng Văn Ðoàn
 9. (16/09/1951) Ðức giám mục Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức
 10. (19/03/1953) Ðức giám mục Giuse Trương Cao Ðại
 11. (30/11/1955) Ðức giám mục Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền
 12. (30/11/1955) Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
 13. (07/02/1956) Ðức giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo
 14. (26/04/1959) Ðức giám mục Phaolô Bùi Chu Tạo
 15. (05/03/1960) Ðức giám mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ
 16. (25/03/1960) Ðức giám mục Ðaminh Ðinh Ðức Trụ
 17. (23/04/1960) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang
 18. 18 (10/11/1960) Ðức giám mục Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh
 19. (22/01/1961) Ðức giám mục Antôn Nguyễn Văn Thiện
 20. (22/01/1961) Ðức giám mục Micae Nguyễn Khắc Ngữ
 21. (22/01/1961) Ðức giám mục Giuse Trần Văn Thiện
 22. (22/01/1961) Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền
 23. (15/03/1963) Ðức giám mục Phaolô Trần Ðình Nhiên
 24. (02/06/1963) Ðức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
 25. (15/08/1963) Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng
 26. (13/02/1964) Ðức giám mục Giuse Lê Quý Thanh
 27. (05/05/1965) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang
 28. (06/01/1966) Ðức giám mục Giuse Phạm Văn Thiên
 29. (06/01/1966) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm
 30. (09/01/1966) Ðức giám mục Giuse Lê Văn Ấn
 31. (24/06/1967) Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
 32. (15/08/1967) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai
 33. (12/09/1968) Ðức giám mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu
 34. (12/03/1971) Ðức giám mục Phêrô Maria Nguyễn Năng
 35. (11/08/1974) Ðức giám mục Ða Minh Nguyễn Văn Lãng
 36. (11/08/1974) Ðức giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi
 37. (11/08/1974) Ðức giám mục Phaolô Huỳnh Ðông Các
 38. (17/03/1975) Ðức giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
 39. (27/03/1975) Ðức giám mục Alexis Phạm Văn Lộc
 40. (05/04/1975) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà
 41. (01/05/1975) Ðức giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần
 42. (05/05/1975) Ðức giám mục Đa Minh Đinh Huy Quảng
 43. (06/06/1975) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách
 44. (06/06/1975) Ðức giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận
 45. (10/06/1975) Ðức giám mục Anrê Nguyễn Văn Nam
 46. (22/06/1975) Ðức giám mục Phêrô Phạm Tần
 47. (29/06/1975) Ðức giám mục ÐaMinh Lê Hữu Cung
 48. (16/07/1975) Ðức giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật
 49. (15/08/1975) Ðức giám mục Raphael Nguyễn Văn Diệp
 50. (07/09/1975) Ðức Tổng giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể
 51. (22/02/1976) Ðức giám mục Giacôbê Huỳnh Văn Của
 52. (30/03/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Văn Hoa
 53. (14/11/1976) Ðức giám mục Giuse Phan Thế Hinh
 54. (24/04/1977) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến
 55. (02/02/1978) Ðức giám mục Louis Phạm Văn Nẫm
 56. (18/02/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
 57. (04/03/1979) Ðức giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp
 58. (08/08/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Vũ Duy Nhất
 59. (08/12/1979) Ðức giám mục Giuse Maria Ðinh Bỉnh
 60. (22/04/1981) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
 61. (15/08/1981) Ðức giám mục Giuse Trịnh Chính Trực
 62. (22/11/1981) Ðức giám mục Phêrô Trần Thành Chung
 63. (10/10/1982) Ðức giám mục Louis Hà Kim Danh
 64. (16/12/1988) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến
 65. (25/01/1989) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Quang Tuyến
 66. (11/04/1991) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Phụng Hiểu
 67. (03/12/1991) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
 68. (13/05/2010) Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
 69. (07/05/1992) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm
 70. (19/11/1992) Ðức giám mục Phaolô Maria Cao Ðình Thuyên
 71. (11/08/1993) Ðức Hồng Y TGM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
 72. (15/08/1994) Ðức giám mục Phaolô Lê Ðắc Trọng
 73. (17/06/1997) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Tích Ðức
 74. (18/06/1997) Ðức giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho
 75. (06/01/1999) Ðức giám mục Phêrô Trần Ðình Tứ
 76. (20/05/1999) Ðức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc
 77. (29/06/1999) Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt
 78. (29/06/1999) Ðức giám mục Giuse Trần Xuân Tiếu
 79. (12/08/1999) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Soạn
 80. (30/06/2000) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh
 81. (15/08/2000) Ðức giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân
 82. (08/08/2001) Ðức giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm, SDB
 83. (11/08/2001) Ðức giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
 84. (17/08/2001) Ðức giám mục Giuse Vũ Duy Thống
 85. (02/01/2003) Ðức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên
 86. (06/01/2003) Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt
 87. (18/02/2003) Ðức giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên
 88. (11/06/2003) Ðức giám mục Ðôminicô Mai Thanh Lương
 89. (28/08/2003) Ðức giám mục Micae Hoàng Ðức Oanh
 90. (01/10/2003) Ðức giám mục Antôn Vũ Huy Chương
 91. (04/08/2004) Ðức giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh
 92. (05/10/2016) Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh
 93. (11/11/2004) Ðức giám mục Ðominicô Nguyễn Chu Trinh
 94. (07/04/2005) Ðức giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
 95. (18/08/2012) Đức Tổng giám mục Phanxicô Lê Văn Hồng
 96. (15/12/2005) Ðức giám mục Giuse Võ Ðức Minh
 97. (18/01/2006) Ðức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, SDB
 98. (04/08/2006) Ðức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri
 99. (03/12/2007) Ðức giám mục Giuse Ðặng Ðức Ngân
 100. (07/10/2008) Đức giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ
 101. (15/11/2008) Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm
 102. (05/12/2008)   Đức giám mục Laurensô Chu Văn Minh
 103. (12/05/2009) Đức giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
 104. (08/09/2009) Đức giám mục Giuse Nguyễn Năng
 105. (10/10/2009) Đức giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu
 106. (13/01/2010) Đức giám mục Vinhsơn Nguyễn Mạnh Hiếu
 107. (04/02/2010) Đức giám mục Matthêô Nguyễn Văn Khôi
 108. (15/06/2010) Đức giám mục Gioan Maria Vũ Tất
 109. (23/07/2010) Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP
 110. (29/04/2011) Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước
 111. (23/06/2011) Đức giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Long
 112. (05/04/2013) Đức giám mục Giuse Đinh Đức Đạo
 113. (04/09/2013) Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên
 114. (06/09/2013) Đức giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long
 115. (29/05/2014) Đức giám mục Giuse Trần Văn Toản
 116. (11/12/2015) Đức giám mục Aloisio Nguyễn Hùng Vị
 117. (11/12/2015) Đức giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai
 118. (20/01/2016) Đức giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
 119. (04/08/2016) Đức giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng
 120. (25/08/2016) Đức giám mục Giuse Nguyễn Thế Phương
 121. (31/05/2017) Đức giám mục Đominicô Nguyễn Văn Mạnh
 122. (01/06/2017) Đức giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân
 123. (14/10/2017) Đức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn
 124. (19/12/2017) Đức giám mục Tôma Nguyễn Thái Thành
 125. (27/06/2018) Đức giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

Trong bài viết nếu còn thiếu xót về các vị Giám mục nào thì xin các bạn vui lòng bình luận bên dưới để chúng tôi cập nhật thêm vào bài viết nhé!

Theo Văn Phòng HĐGM VN

You may also like

Leave a Comment